Phương pháp VSA

Phương pháp VSA là cuốn ebook được dịch từ sách gốc The Wykoff’s VSA Methodology của tác giả Muhammad Uneeb.
Đọc xong cuốn sách, bạn có thể hiểu và áp dụng phân tích VSA để thực hành trong giao dịch forex. VSA là sự cải tiến dựa trên sự dạy dỗ ban đầu của Richard Wyckoff (tác giả cuốn sách Phương pháp Wyckoff nổi tiếng trong giao dịch chứng khoán) người bắt đầu với tư cách là một người chạy chứng khoán ở tuổi 15 vào năm 1888.